Archive for March 2010


Balanced Scorecard’ın Boyutları Hakkında

March 5th, 2010 — 8:43am

Balanced Scorecard’da genel olarak 4 boyut vardır ancak bazı firmalar bu boyutları kendilerine göre arttırabilirler. Her firma için özel olarak yeniden tasarlanması gereken bir olgudur.

Finansal boyut; genellikle işletme geliri, sermayenin karlılık oranı gibi ölçülebilen karlılıkla ilgilidir. (karlı şirket)
Müşteri boyutu; pazar şartlarına göre gelecekte en yüksek düzeyde kar elde etmemizle ilgilidir. Bu durumu müşteri memnuniyetini ölçerek sağlar. (sadık, memnun, sayıca fazla müşteri)
Şirket içi işlemler boyutu; hem uzun hem kısa vadede verimimizle ilgilidir. Süreci ölçer ve aksayan şeyleri tesbit eder. Aksayan ayakların etkilediği yerleri görmemizi sağlar. (kaliteli, hızlı, düşük maliyetli üretim)
Öğrenme ve gelişme boyutu; uzun vadede şirketin büyümesi için ölçmemiz gereken ölçütlerdir. (mutlu ve verimli çalışanlar)

İyi hazırlanan bir balanced scorecard, bize kurum stratejisini ve hikayesini verir. Yukarıdaki şemada balanced scorecard’ın 4 boyutuna göre yapılandırılmış bir örnek görüyoruz. Yöneticiler boyutların ilişkilerine bakarak eksi gösteren yerlerin etkilediği yerleri görüp ona göre hareket edebilirler.

Şemayı kısaca açıklayacak olursak. Personelin yetenekleri artarsa bu durum operasyon süresine ve operasyon kalitesine etki eder. Kaliteli ve kısa sürede üretim zamanında teslimatı bu da müşteri sadakatini getirir. Sadık müşterilerimiz bize mutlaka kar ettirecektir.

Comments Off on Balanced Scorecard’ın Boyutları Hakkında | Business Inteligence

Şirketler Niçin Balanced Scorecard’a İhtiyaç Duyarlar?

March 5th, 2010 — 8:17am

Ölçmek çok önemlidir. “Eğer ölçemezseniz, yönetemezsiniz…”

Şirketler süreçlerini daha iyi ölçmek ve yönetim kalitelerini arttırmak için Balanced scorecard’a ihtiyaç duyarlar.

Yanlızca muhasebe kayıtlarına bakarak bir şirketi yönetmenin doğru olmadığı bugün kanıtlanmıştır. Cironuzda iyi bir artış olmasına rağmen, müşteri memnuniyetiniz yerlerde sürünüyorsa, 1-2 yıla kalmaz sert bir kayaya çarpacağınız kesindir.

Balanced Scorecard yanlızca finansal ölçütlere dayanarak değerlendirme yapmadığı için şirketlere geleceğe yönelik gerçek uyarılarda bulunabilir. Tabi burada çok iyi planlanmış bir balanced scorecard’dan bahsediyoruz. İyi uygulanmış bir balanced scorecard şirket yönetimine çok faydalı olabilecekken, kötü uygulanmış bir sistem durumu daha da kötüye götürebilir. (Kötü yapıcağınıza hiç yapmayın en azından yapma maliyeti olmasın :) )

Geleneksel yöntemler, ölçümlemenin davranışları kontrol etmeyi ve geçmiş performansı değerlendirmeyi sağlayan bir araç olduğunu düşünür. Balanced Scorecard’da ölçümleme şirketin gelecek stratejisini tanımlamak ve şirket çalışanlarınca anlaşılmasına yardımcı olmak için bir araçtır.

Şirketler Balanced Scorecard’ı bir iletişim, bilgi ve öğrenim sistemi olarak kullanmalıdır.

Comments Off on Şirketler Niçin Balanced Scorecard’a İhtiyaç Duyarlar? | Business Inteligence


Back to top