Ativan prescription no
What is generic Phentermine
Soma online
Ultram online united states
Buy Tramadol search
Valium 10mg effect side effect
Can you buy Ambien over the counter in canada
Prednisone Ambien 10mg
Ambien for post-traumatic stress disorder
Lorazepam online prescription
Adipex online blog
Lorazepam with hyponatremia
Buy Lorazepam online cheap
Lorazepam with copd
Ambien without sleep
Phentermine prescription weight loss drug
Generic lexapro Ambien
Can i take 15mg of Ambien
Adipex online reviews
Ambien online blogs
Clonazepam with elderly
Ambien omg
Valium 10 mg compared to xanax
Cheap Ambien uk
Purchase Tramadol no rx
Ambien generic medicine
Cheap Ativan no script
How to get a prescription for Xanax
Buy Lorazepam doctor
Clonazepam with pregnancy
Soma online drug
Lorazepam with ambien
Ambien generics
Phentermine prescription arizona
Is it ok to take 20mg of Ambien
Generic Lorazepam
Buy Ativan with overnight delivery
Cheap Soma oklahoma
Generic Ambien white
Cheap Tramadol florida
Buy Klonopin online overnight
Ativan prescription narcotic
Buy Tramadol uk
Ambien generic india
Ambien 15 mg dosage
Generic Valium vs brand
Ambien 50mg
Buy Lorazepam without prescriptions
Order Tramadol united states
Ambien sale no prescription
Phentermine prescription drug facts
Xanax generic to buy
Buy Modafinil egypt
Generic Provigil will available
Generic Ambien blue pill
Order Xanax usa
Where to buy Modafinil in bangkok
Buy Valium dominican republic
Valium 10mg percocet
Tramadol online medication
Buy Lorazepam without prescriptions
Ultram with food
Ativan online canada
Lorazepam with diazepam
Lorazepam withdrawal benzodiazepines
Buy Ativan us pharmacy
Buy Xanax line
Buy Ativan cyprus
Buy Modafinil in europe
Buy Adipex in canada
Ambien generic medicine
Lorazepam prescription online
Order diazepam online legal
Ambien generic problems
Purchase Tramadol no prescription
Phentermine hcl online
Buy Xanax bars no prescription
Valium xanax generic
Soma online with no prescription
Lorazepam with hyponatremia
Generic Lorazepam drug
Buy Tramadol arizona
Ambien generic medicine
Lorazepam sale online
Cheap Phentermine 37.5 mg
Lorazepam with weed
Generic Ambien yahoo answers
Lorazepam with ambien
Order Tramadol phone
Tramadol online free shipping
Lorazepam with copd
Ambien online no
Buy Phentermine knoxville tn
Lorazepam sale
Buy Phentermine phendimetrazine
Ativan canada buy
Ambien online no
Buy Adipex blogs
Clonazepam with carisoprodol
Diazepam with paroxetine
Generic Clonazepam odt
Ambien without a rx
Buy Lorazepam online no prescription
Generic Klonopin the best
Buy Phentermine generic online
Tramadol online no prescription uk
Buy Ativan no prescription
Xanax online rating
Generic Klonopins
Buy Soma seeds
Zolpidem prescription free
Buy Tramadol online uk
Buy Phentermine md
Valium 2mg price
Generic Provigil from india
Buy Ativan Lorazepam
How to write a prescription for Xanax
Modafinil online where to buy
Buy Ativan withdrawal
Mixing Lorazepam with alcohol
Buy Ambien no prescription overnight
Lorazepam with diphenhydramine
Ambien canada online
Valium 2mg
Cheap Soma free shipping
Order Lorazepam cheap
Cheap Clonazepam script
Generic Ambien orange pill
Order Ativan europe
Generic Adipex information
Buy Xanax europe
Ultram prescription free
Order Ambien overnight
Buy Phentermine blue white capsules online
Purchase Ativan online
Provigil with fibromyalgia
Zolpidem with adderall
Ambien used sleep disorders
Ambien does it require a prescription
Ambien 5mg pictures
Diazepam online pharmacy no prescription
Order Ativan no prescription
Lorazepam with a prescription
Buy cheap Modafinil uk
Generic Provigil weight loss
Buy Ativan online
Buy Alprazolam 2mg usa
Order Phentermine yellow
Generic Klonopin 2mg pills
Buy Phentermine md
Klonopin prescription how to
Phentermine online sales
Soma prescription drug carisoprodol
Ambien cheap no rx
Ativan prescription drug
Buy Soma muscle relaxers
How much does Ambien cr cost without insurance
Xanax long does last 5mg
Lorazepam online pharmacy
Buy Modafinil in malaysia
Ambien generic problems
What is the street value of Xanax 2mg
Buy Ativan france
Generic Ativan forum
Xanax online mastercard
Cheap Ativan visa
Generic Ambien sleep
Ambien cheap no prescription
How to buy Ambien cr online
Purchase Ambien generic
Clonazepam with st john's wort
Is buying Ambien online illegal
Zolpidem with citalopram
Cheap Soma muscle relaxant
Lorazepam online review
Lorazepam prescription for
Ambien buy online no prescription
Taking 30mg of Ambien
Generic Ambien white
Ultram withdrawal symptoms

Category: NoSql


What is Map Reduce in Plain English?

September 23rd, 2011 — 4:23am

First of all it is not a new thing.
It is a design pattern from 60s.
It is a little surprising me that another popular talk of nowadays, MVC is from 70s…
What is going on? :)

Nearly every company’s data is increasing speedy.
Doing aggregations, sorts, searches on big data needs some specialized algorithms and platforms.
Certanly you need paralel processing for quicker results.

Map/Reduce is an efficent way of doing paralel calculations
and it is a developer friendly functional programming approach.

You have just two functions.
One snipet to map, one snipet to reduce…

Google has the most famous distributed implementation of mapreduce.
And after that obvious success, others would also like to implement similar platforms… (Hbase, Hypertable … )

These solutions can make a difference when you need scalability,
if you are just playing at home (like me :) ) or with your small community,
probably you will not see the big difference…
but you must understand the passion behind learning big things :)

I want to show it with this easy schema…

map reduce example schema

Map finds what you are looking for…
Reduce consolidates the data at the end.
Removes duplicates, sorts and aggreagates (sums, gets average etc..)
You can have multiple reduces for more scalibility.

Please read these artciles for more detail information;
ayende.com/blog/4436/what-is-map-reduce-for-anyway
ayende.com/blog/4435/map-reduce-a-visual-explanation
nosqltapes.com/video/understanding-mapreduce-with-mike-miller
mongodb.org/display/DOCS/MapReduce
cookbook.mongodb.org/patterns/unique_items_map_reduce/

Comments Off | NoSql

Map Reduce Nedir?

September 22nd, 2011 — 5:59am

Herşeyden öne yeni bir şey olmadığını söyleyelim.
60’lı yıllardan kalma bir tasarım kalıbı.
Bugünlerde çokça popüler diğer bir konu olan
MVC’nin de 70’lerden kalma bir tasarım kalıbı olması
beni biraz şaşırtmakta, Nereye gidiyoruz acaba? :)

Son yıllarda neredeyse tüm şirketlerin verileri oldukça fazla arttı.
Bu büyük veritabanları üzerinde hesaplamalar, sıralamalar ve aramalar yapmak
bazı özel algoritmalar belkide özel plaatformlar istiyor.
Büyük boyutlu datalarla çalıştığımız durumlarda
işlemleri paralelleştirmek bariz bir şekilde istediğimiz bir durum.

Map/Reduce paralel hesaplamalar yapmak için ideal yollardan biri.
Geliştirici için nispeten basit bir fonksiyonel programlama uygulaması.

Sadece 2 fonksiyon var…
Bir “map” fonksiyon betiği, bir “reduce” fonksiyon betiği…

Google uygulamaları, en popüler dağıtık mapreduce uygulaması örneği.
Bu bariz başarı, herkesi buna benzer yapılar implemente etmeye teşvik ediyor… (Hbase, Hypertable … )

Bu tarz çözümler “scalability” söz konusu olduğunda fark yaratıyor.
sadece evde oynuyorsak :)
ya da fazla yüklü olmayan bir sistemden bahsediyorsak, faydasını göremeyebiliriz.

Ama yeni şeyler (biz daha doğmadan önce konuşuluyor olsa bile) öğrenmek her zaman güzeldir.

Şu şemaya bakarak basitçe yorumlayabiliriz…

map reduce

Map anahtar kelimemizle aradığımız verilere ulaşıyor.
Reduce veriyi consolide ediyor,
tekrar edenleri siliyor, sıralıyor ve hesaplıyor (sums, average etc..)
“Scalibility” sebebiyle birden çok reduce uygulamamız gereken durumlarımız olabilir.

Daha fazlası için şu yazıları okumanızı tavsiye ederim;
ayende.com/blog/4436/what-is-map-reduce-for-anyway
ayende.com/blog/4435/map-reduce-a-visual-explanation
nosqltapes.com/video/understanding-mapreduce-with-mike-miller
mongodb.org/display/DOCS/MapReduce
cookbook.mongodb.org/patterns/unique_items_map_reduce/

1 comment » | NoSql


Back to top